Sneakers group Israel event, Tel Aviv-Yafo | Chillz
אנחנו עושים שימוש בעוגיות

אנחנו עושים שימוש ב"עוגיות" (Cookies) על מנת לשפר את השירותים שאנחנו מעניקים לך וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.

18+

Sneakers group Israel event

04 ביוני 2021
·
בשעה 08:00
Reading 3, Tel Aviv Port
·
Tel Aviv-Yafo, Israel

יריד הסניקרס הגדול בארץ!
מוזיקה, דוכנים מכירה, עיצוב וציור על נעליים, ניקוי, אביזרים, ביגוד ועוד הרבה הפתעות.
הופעות של אמנים מקהילת הסניקרס בארץ והגרלות שוות.

בקניית כרטיס לאירוע אתם זכאים להשתתף בהגרלות שיערכו במהלך האירוע בכפוף לתקנון.

שאר הפרטים בעמוד הפייסבוק שלנו
Sneakers group Israel

כניסה לאירוע בהצגת כרטיס בלבד; כניסה לאירוע במגבלות התו הירוק
.
.
.
*תקנון*תקנון ותנאי השתתפות

ברוכים הבאים להגרלת "סניקרס גרופ ישראל", שתתקיים בתאריך 4.6.2021 באירוע הנעליים (להלן "האיבנט") ברידינג 3 בנמל תל אביב.
ההגרלה נערכת ע"י מנהלי קבוצת הפייסבוק Sneakers group Israel, שהם דן מנקו, דינו עשת ויוליה פריליק, (להלן "המנהלים"), שכתובתה https://www.facebook.com/groups/sneakersinIsrael.
ההשתתפות בהגרלה מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה ולאשרם.

בהשתתפותך בפעילות את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה כי המנהלים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטיך האישיים כפי שמסרת אותם במסגרת ההרשמה לאיבנט ("משתתף" להלן - כל מי שקנה כרטיס לאיבנט).

תיאור ההגרלה
1 א': כל מי שברשותו/ה ברקוד כניסה לאיבנט (באמצעות כרטיס דיגיטלי שמקבלים בהרשמה באתר לאיבנט) והם בלבד ומילאו אחר התנאים שיפורטו להלן ישתתפו בעד 10 הגרלות לכל היותר, שייתקיימו במהלך האירוע, והפרס בכל אחת מהן יהיה זוג של נעלי ספורט.
1 ב': באתר הרכישה המקושר לאיבנט מתבקשים רוכשי/ות הכרטיסים לכתוב את שמותיהם/ן, את מס' הטל' הנייד שלהם/ן ואת כתובת המייל שלהם/ן. עם מילוי הפרטים יקבלו המשתתפים/ות אישור רכישה וברקוד למייל האישי.
1 ג': בנוסף, יתבקשו הנרשמים/ותך למלא מס' תנאים שיפורטו ע"י מנהלי האירוע, כגון הוספת עוקב לעמוד הקבוצה, שיתוף פוסט ההגרלה בדף האישי וכיוצ"ב. רק המשתתפים/ות שימלאו אחר התנאים במלואם יהיו זכאים/ות להשתתף בהגרלה ולזכות בפרסים.
1 ד': כל הקודים ירוכזו ברשימה ממוחשבת, והמספרים הזוכים ייבחרו באמצעות תוכנה מתאימה לבחירה אקראית - תהליך זה יבוצע בפיקוח של רו"ח סמדר מוזס-קפלן.
1 ה': בחירת הזוכים תתקיים במהלך האירוע, ללא התחייבות מראש של המנהלים לעיתוי המדויק.

1 ו': לאחר תום הגרלה של כל זוג נעליים, תישלח הודעת אסמס למספר הטלפון שנמסר על ידי המשתתף שעלה בגורל, ויהיה עליו ליצור קשר עם המנהלים תוך 24 שעות מרגע שליחת המסרון ולתאם את קבלת הפרס. אם יהיה נוכח בעת הקראת שם הזוכה, יקבל את הפרס בו במקום.
1 ז': לא ניתן יהיה להחליף את הפרס בזוג נעליים אחר או לפדותו בכסף מול עורכי ההגרלה.
1 ח'. אם מכל סיבה שהיא הזוכה לא יממש את זכייתו, לא תהיה לו כל טענה ו/או זכות תביעה בגין כך כלפי עורכי התחרות ו/או המנהלים.
1 ט': עורכי ההגרלה יחליטו לפי שיקולם הבלעדי האם לפסול זוכים שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף 1 ג' לעיל.
1 י': זוכה שלא יאותר/תאותר לפי הפרטים שמסר/ה, תיפסל זכייתו/ה והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לכל פרס או פיצוי כלשהו. המנהלים יחליטו ע"פ שיקול דעתם הבלעדי, האם לבחור זוכה חלופי/ת, באמצעות הגרלה נוספת של מספרי המשתתפים. מובהר כי עורכי ההגרלה שומרים על זכותם שלא לבחור זוכה חלופי/ת.

2. עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לשנות את ההגרלה ותנאיה, לרבות קיום האיבנט עצמו, נהלים ועיתוי, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ודבר השינוי יפורסם בקבוצת הפייסבוק.
3. למשתתפים לא תהיה כל טענה או זכות או תביעה כלשהי כלפי המנהלים בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או להשתתפות ו/או לגבי איכות הפרס ו/או להגרלה עצמה.
4. כל הזכויות הקשורות לאיבנט ולפרסומו, כולל תיעוד ההגרלה והזוכים, יהיו שייכות במלואן למנהלים והם יוכלו לעשות בהן שימוש לצורך פרסום באמצעי המדיה השונים, ולא תהייה למשתתפים כל טענה בעניין זה וכאמור חתימת המשתתף/ת על תקנון זה מאשרת את תנאיו ואת הסכמתו/ה של המשתתף/ת לאמור בו.
4 א': במקרה שהזוכה הינו/ה קטין/ה, יצטיידו המנהלים לפני הפרסום באישור של האפוטרופוס/ים של הקטין.
5. מובהר כי כל שימוש שייעשה על ידי המנהלים בתכנים ובמידע אודות המשתתפים/ות לא יזכה את בעליהם בתמורה ו/או בתמלוגים ו/או בטובת הנאה כספית או אחרת בגין השימוש שנעשה בהם.

תנאי השתתפות באיבנט
6. ההשתתפות באיבנט על כל שלביו תהא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בה. המנהלים לא יישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו באיבנט.
7. המנהלים שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף/ת כלשהו/י בפעילות, מכל סיבה שהיא.
8. במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה בשל כוח עליון ו/או מכל סיבה שהיא אחרת, רשאים המנהלים לעצור את האיבנט, או לדחות את המשך הפעילות למועד מאוחר, או להאריך את האיבנט, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.

ויתור ופטור מאחריות
9. בהשתתפותו/ה, מצהיר כל משתתף/ת בפעילות, כי אין ולא תהיה לו/ה ולכל הבא מטעמו/ה, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי המנהלים, עובדיהם ומי מטעמם בקשר עם האיבנט.
10. יש להדגיש כי המנהלים או מי מטעמם אינם אחראים לנזקים כלשהם שייגרמו למי מהמשתתפים באיבנט, לרבות גניבה, השחתה, תאונה, מחלה, אובדן וכל נזק אחר שייגרם למי מהם בשל השתתפותם באיבנט.

הגרלות ביוזמת מוכרים פרטיים
11. במהלך האיבנט תהיה אפשרות לקיים הגרלות נוספות ביוזמת מוכרים פרטיים, בכללם מנהלי האירוע.
במסגרת הגרלות אלה יוצעו זוגות בעלי תג מחיר מסוים (לדוגמה: 1000₪) למס' קבוע-מראש של משתתפים (לדוגמה: 10 משתתפים) בסכום השתתפות נקוב (לדוגמה: 100₪). את הפרטים האלה ימסור מנהל ההגרלה ברמקול בעת האיבנט. שמות המשתתפים יירשמו על פתקים ויוטלו בנוכחותם ובנוכחות המארגנים והרו"ח למֵיכל, ממנו ישלוף הרו"ח את שם הזוכה. דמי ההשתתפות ייגבו רק במקרה שמספר המשתתפים יגיע לסף שנקבע ורק לאחר מכן. אם לא יהיו די נרשמים לפי הסף שנקבע, תבוטל ההגרלה בטרם ייגבו מהמשתתפים דמי ההשתתפות.
גם במקרה של הגרלות אלה, יחולו התנאים וההגבלות הזהים לאמור בתקנון זה לעיל.

מידע נוסף
11. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected]


אנו מברכים אתכם על השתתפותכם באיבנט ומאחלים לכם הצלחה רבה.

Reading 3, Tel Aviv PortTel Aviv-Yafo, Israel
Inline picture